Charakterystyka pracy licencjackiej

Praca licencjacka to dzieło, którego napisanie jest niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Jej obrona kończy 3-letni okres studiów pierwszego stopnia i daje prawo do używania tytułu zawodowego licencjata i jest równoznaczna z uzyskaniem wyższego wykształcenia.

Praca licencjacka powinna być przygotowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Temat pracy powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta.

Praca może mieć charakter projektowy (projekt organizacji, systemu zarządzania itp.), projekcyjny (biznes plan przedsięwzięcia, plan marketingowy, diagnoza sytuacji), analityczny (rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w organizacjach lub przedsiębiorstwach).

W każdej pracy powinno być zawarte wyraźne określenie problemu badawczego, odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu, a także opis rozwiązania danego problemu badawczego.

Napisanie tego typu pracy ma za zadanie ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych, diagnozowania różnych problemów badawczych i ich samodzielnego rozwiązywania, a także posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

Praca powinna składać się ze strony tytułowej, spisu treści, wstępu, poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, a także zakończenia, w którym powinny być zawarte wnioski dotyczące pracy. Praca licencjacka nie należy do dużych objętościowo i nie powinna przekraczać 30-40 stron.

studia grafik komputerowy
W kategorii: Jak napisać dobrą pracę magisterska, Praca licencjacka Tagi: 

Zostaw komentarz

Wyślij komentarz

© Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wszystkie prawa zastrzeżone.